فرزندم  سلام و خسته نباشی .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 40 دقیقه )

صفحات 70 - 71 - 72 - 73 - 74  را کامل بنویس .

در کتاب فارسی خیلی سبز (‌40 دقیقه )

صفحات 66 - 67 - 68 - 69 را با دقت و خوش خط انجام بده .

در دفتر ریاضی ( طبق زمان بندی کاربرگ )

کاربرگهایی که در دفتر چسبانده شده را با دقت انجام بده .

در دفتر مشق ( 20 دقیقه )

داستان تصاویر صفحه ی 12 رشد نو آموز را بنویس .

یادآوری : در کتاب خط تحریری تا صفحه ی 16 را کامل کن . کاردستی که در وبلاگ هنر و خلاقیت قرار داده شده را درست کن و شنبه با خود به مدرسه بیاور .

ارزشیابی : روزسه شنبه 30 / 10 / 93 آزمون ریاضی از ابتدای کتاب تا پایان فصل 4 را خواهیم داشت .

موفق و پیروز باشی