امروز گل پسرای عزیزم در زنگ هنر راه های استفاده درس از سوخت را نقاشی کردند .