پسرم سلام و خسته نباشی  .

یک املا از درس زیارت در یک برگه بنویس و بزرگترت آن را صحیح کند و تو با صحیح اشتباهاتت در پشت برگه یک داستان بنویس .

به دلیل اردوی امروز امتحان ریاضی برگزار نشد  و به فردا موکول شد .

فرزندم فردا املای درس زیارت را خواهیم داشت .