کاردستی های خلاقی که فرزندانم با بازیافت برای درس 8 علوم ساختند .

نمایشگاهی در کلاس برگزار شد و معاونت محترم دبستان جناب آقای افشاری هم از نمایشگاه بازدید کردند .