امروز در زنگ ریاضی طول کتاب ریاضی خود را با وسایل مختلف ( گیره - چینه - تراش ) اندازه گیری کردیم و در مورد اِشکالات آن با‌ هم گفت و گو کردیم .