با سلام

فرزندم به منظور برگزاری برنامه ی تغذیه ی سالم در دبستان فردا همه خوراک ماکارونی به همراه داشته باشند .