یکی از این نعمت ها و الطاف حضرت باریتعالی نعمت سلامتی و تندرستی است که انسان در حفظ این نعمت بزرگ مسئول می باشد.

به منظور ترویج فرهنگ تغذیه ی سالم امروز در مدرسه کنار هم تغذیه ی یکنواخت ( ماکارونی ) خوردیم خوشمزه

 

http://zibasaz.niniweblog.com/


 

 

نوش جانخوشمزه