در زنگ علوم اجزای مختلف دانه را دیدیم و همچنین گیاه فربد را که به بار نشسته بود دیدیم