امروز مدیر محترم دبستان جناب  آقای شریفی  از کلاس بازدید و بعضی دانش آموزان را ارزشیابی کردند .