فایل زیر فایل سفر و پراکنده شدن دانه هاست.آن را با دقت نگاه کن .

 


سفر دانه ها