فایل زیر فایل دانه ای است که در کلاس تماشا کردی دو باره آن را با دقت تماشا کن تا و گزارش آن را  در دفتر علوم بنویس.

 


سفر دانه ها