پسرم سلام و خداقوت .

در دفتر مشق ( 20 دقیقه )

  • با رعایت اصول خوشنویسی یک بار از روی درس ایران زیبا خوش خط و خوانا بنویس .

فردا دیکته ی درس ایران زیبا را خواهبم داشت .