امروز در زنگ فارسی پسرای گلم با دستان کوچکشان پرچم کشورشان را درست کردند .