این هم معمای صفحه ی 90 کتاب ریاضی برای اون دسته از پسرای گلم که خواسته بودند .