پسرم سلام و خسته نباشی .

درکتاب فارسی خیلی سبز ( 50 دقیقه )

تا پایان صفحه ی 105 انجام شود .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 50 دقیقه )

تا پایان صفحه ی 104 کامل شود .

کاربرگ ( 60 دقیقه )

کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را با دقت انجام بده .

روز شنبه املای درس پرچم را خواهیم داشت .