برای دریافت فایلهای زندگی جانوران مختلف روی اسم جانور کلیک کنید .

پروانه

زنبور عسل

مورچه

قورباغه

پروانه  و قورباغه