امروز آخرین روز مدرسه در سال 93 خیلی خیلی خوش گذشت .