پسرم سلام و خسته نباشی .

دردفتر ریاضی ( 5 دقیقه )

سوالاتی را که نوشتی با دقت حل کن .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 15 دقیقه )

 صفحات 117 و 118 را با دقت انجام بده .