امروز در کنار شما فرزندان گلم به آرامش رسیدم .

از اینکه یک سال تحصیلی را در کنار هم بودیم بسیار خرسند بودم 

 

دلم خیلی براتون تنگ میشه