پسرم سلام و خسته نباشی

در دفتر مشق ( 40 دقیقه )

کلمات سه نقطه ای درس مسجد محله ی ما را پیدا کن و بنویس .

کاربرگ آدینه ( 40 دقیقه )

سوالات کاربرگ آدینه ات را با دقت بخوان و پاسخ بده .

کاربرگ فلسفه ( 15 دقیقه )

دستورالعمل فلسفه ات را با دقت بخوان در موردش خوب فکر کن و بنویس و سپس آن را در دفترمشقت بچسبان .

روز شنبه دیکته ی درس دوم را خواهیم داشت پس فراموش نکن که دفتر دیکته ات را به همراه داشته باشی .

ارزشیابی ها :

یکشنبه 26 / 7 / 94  ارزشیابی کتبی فارسی از دو درس اول را خواهیم داشت .

سه شنبه 28 / 7 / 94 ارزشیابی ریاضی از فصل اول خواهیم داشت .

چهارشنبه 29 / 7 / 94 ارزشیابی دیکته از دو درس اول را خواهیم داشت .

فرزندم آدینه ی خوبی را برای تو و خانواده ات آرزومندم .