پارسا وآرمان عزیزم تولدتان مبارک        برایتان بهترین هاراآرزو می کنم

 

 پارسا جان همچنین موفقیت و کسب نمره ی مطلوبت در زبان را تبریک می گویم