پسرگلم سلام

اگه دوست داشتی می تونی این 4بیت حافظ را تا چهارشنبه ی آینده حفظ کنی و با بچه های دیگه در برنامه شب یلدا هم خوانی کنی.

               ما درس سحر در سر میخانه نهادیم                                                 محصول دعادرره جانانه نهادیم

                در خرمن صد  زاهد عاقل زند  آتش                                                    این داغ که مابردل دیوانه نهادیم

                 سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد                                                تاروی درین منزل ویرانه نهادیم

                 چون می روداین کشتی سرگشته که آخر                                         جان درسرآن گوهر یکدانه نهادیم