آخرین ها

از امروز همه چیز آخرین است

آخرین هفته

آخرین شنبه

آخرین دلشوره های شیرین اسفند

اتمام آخرین جاهای گردگیری نشده

آخرین اتمام حجت ها با خودمان .... حالمان .... آرزوهایمان

آخرین یا مقلب القلوب ها

وآخرین های امیدهای گره خورده

این چند روز آخر هم باید اسب سال را مجاب کرد تا منزلگاه راهی نیست ... بتاز ..

که نو شدن نزدیک است .

 

/ 0 نظر / 40 بازدید